Dokumentācija
1
Olaines PII "Zīle" nolikums
2
Iekšējas kārtības noteikumi

3
Darba kārtības noteikumi
4
Galvenie darba virzieni 2020./2021.m.g.
5
Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos 06.03.2019
6
Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos pirmsskolas iestādē 05.02.2018
7
Kārtība,kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas
8
Kārtība, kāda nodrošināma izglītojamo drošība Olaines PII "Zīle" un tās organizētajos pasākumos.
9
Olaines PII "Zīle " bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
10
PII "Zīle" pedagogu un atbalsta personāla rīcības plāns, ja pedagogs konstatē grupā izglītojamo , kuram nepieciešams papildus atbalsts
11
Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
12
Izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanas, individuālā plāna izstrādāšanas un īstenošanas kārtība
13
Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība
14
Kārtība, kādā tiek nodrošinātas COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības PII "Zīle".